افتادم....

دلمو میشکنی، این بار چندمه

هر چی کوتاه میام، تو چشم تو گُمه

اخه گوشای تو ب حرفای مردمه.................

هر چی دورتر میشی، وابسته تر میشم

هر چی دورتر میشی، دلبسته تر میشم

هر روز که میگذره شکسته تر میشم.............

/ 1 نظر / 18 بازدید
ghedis

وقتی برای کسی مهم باشی او همیشه راهی برای برگشتن پیدا خواهد کرد نه بهانه ای برای رفتن و نه دروغی برای توجیه...