نقشه

ی نقشه روی دیوار بود.

دستامو گرفت. دستاشو گذاشتی رو  نقطه های قرمز نقشه . گفت: میریم باهم.

نفهمیدیم رفتن مهم نیست با هم بودن مهمه

........

اونروزا با هم بودیم، همه جای اون نقشه رفتیم با هم.

دستامو بگیر.

با همیم نه؟

الان نقشه چیه؟

نوشت: عشقمون 

بزرگ بود. نفهمیدم دقیقا کجاشو گفت......

میترسم

میترسم گم شم

/ 0 نظر / 8 بازدید